Quá trình phát triển

Trường Tiểu học Đan Trường được thành lập trên cơ sở sát nhập hai nhà trường Tiểu học Xuân Đan và Tiểu học Xuân Trường theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Nghi Xuân. Sau khi thành lập trường có 22 lớp với 620 học sinh ở cả 2 điểm trường

Điểm 1 - địa chỉ tại thôn Trường Hải với  13 lớp 377 học sinh

Điểm 2 -địa chỉ tại thôn Lĩnh Thành với 9 lớp 245 học sinh

Nhà trường có toàn thể 36 cán bộ giáo viên trong đó có 01 giáo viên hợp đồng:

Về cơ cấu tôt chức:

-Ban giám hiệu: 3 người

-Tổng phụ trách Đội: 1 người

-Giáo viên văn hóa: 22 người

-Giáo viên đặc thù: 7 người, trong đó: Âm nhạc 02, Mĩ thuật 02, Tiếng Anh 02, Tin học 01

- Nhân viên: 03 người, Kế toán 01, Thiết bị- Thư viên: 02

-